Werkgever in de sport

oproep Projectsubsidie

Oproep projectsubsidie Sportwerk

Sportwerk erkent het potentieel van een volwaardige sportarbeidsmarkt en gelooft dat optimaliseren van de tewerkstelling in de sportsector onmiddellijk bijdraagt aan de groei en de professionalisering van die sector.

Sportwerk wil daarom een afgebakend deel van haar toegekende subsidies gebruiken voor het ondersteunen van een federatie of club die inspanningen wil leveren voor het erkennen en het optimaliseren van de tewerkstelling in de sportsector.

Deze projectsubsidie past in de doelstelling zoals die aan Sportwerk opgelegd wordt door het Decreet tot wijziging van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector van 23 februari 2024.

Maximaal wordt er € 600.000 uitgetrokken voor deze projectoproep.

We kozen bewust om geen minimum of maximum te bepalen, omdat we de oproep zo toegankelijk mogelijk willen maken. We willen namelijk elke stap richting duurzame tewerkstelling ondersteunen, hoe klein of groot die ook is.

Deze projectoproep loopt tot 10 september 2024 en kan verlengd worden.

Voor wie?

Deze subsidie richt zich op sportfederaties en -clubs die streven naar een duurzaam personeelsbeleid. Het is bedoeld voor organisaties die als werkgever willen optreden voor het menselijk kapitaal dat essentieel is voor de dagelijkse werking. Door te investeren in deze medewerkers, bevorderen zij de kwaliteit en professionaliteit van de sportsector.

Hoe?

We beseffen dat federaties volop in beleidsplanningsperiode zitten en beperkte tijd beschikbaar hebben. Toch willen we het niet nalaten om nu reeds de projectoproep te lanceren. Op deze manier krijgen federaties (en clubs) die tewerkstelling en HR nu reeds integreren in hun beleidsplan ook meteen de kans om hiermee aan de slag te gaan. Of federaties die achten hiervoor niet de middelen of de kennis te hebben worden hierdoor de nodige ondersteuning aangereikt. 

We maken het indienen eenvoudig:

  • Visietekst indienen: Dien jouw visietekst rond tewerkstelling in via het formulier op de website of mail dit naar projectsubsidies@sportwerk.be.
  • Idee aftoetsen: Als je wilt, kun je eerst je idee aftoetsen bij het Expertisecentrum van Sportwerk via expertisecentrum@sportwerk.be.
  • Feedback: Sportwerk geeft binnen een maand na het indienen van het formulier feedback op de visietekst.  Als de visietekst voldoet aan de doelstelling van de oproep, wordt groen licht gegeven voor het uitwerken van het project.
  • Uitwerken project: Om de administratieve last voor de indiener te beperken, zal een contactpersoon binnen Sportwerk aangewezen worden die zal begeleiden bij de opmaak van het volledige dossier.

Voorwaarden voor het indienen

  • Het project richt zich heel specifiek op een of meerdere ingrepen die de duurzame tewerkstelling binnen de federatie, of binnen de erkende clubs die lid zijn van de federatie, vermeerderen, versterken of optimaliseren[1].
  • De uitvoering van het project start uiterlijk binnen de drie maand na de maand waarin de subsidie is toegekend.
  • De resultaten van het project en het financiële verslag rond het gebruik van de middelen zullen na afloop van het project moeten worden voorgelegd aan Sportwerk.
  • De toegekende subsidies kunnen niet integraal[2] worden aangewend voor het tijdelijk inzetten van één of meerdere werknemers omdat dit ingaat tegen de doelstelling van duurzame tewerkstelling.

[1] Voorbeelden in de bijlagen

[2] Personeelskost kan deel uitmaken van de aanwending van het budget, maar gezien het tijdelijke karakter van de ondersteuning in middelen wordt aangeraden om deze met een duurzaam doel in te zetten.

Inpassen in de nieuwe beleidsplannen voor de federaties

Federaties die dit project willen gebruiken voor het behalen van één of meerdere doelstellingen binnen hun nieuwe beleidsplan kunnen worden ondersteund bij het inpassen van het project binnen die beleidsdoelstellingen.

Deze projectoproep loopt tot 10 september 2024 en kan verlengd worden.

Dien hier je visietekst in voor de aanvraag van je projectsubsidie te starten

Heb je nog vragen over de visietekst of het aangevraagde budget, neem dan zeker contact op met expertisecentrum@sportwerk.be.

Ja of neen
Adres maatschappelijke zetel(Required)
Voornaam & Naam
Max. file size: 256 MB.