Klantenreglement

Klantenreglement Sportwerk Vlaanderen

Algemene voorwaarden Sportwerk Vlaanderen

Sportwerk Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Zuiderlaan 13, Tel: 09/243.12.70. Sportwerk Vlaanderen heeft als doel het ondersteunen en bevorderen van de professionele tewerkstelling in de sportsector in Vlaanderen en Brussel. Het werkveld is ruim en omvat zowel de sportpraktijk van iedere dag als denk – en stimulerend werk binnen de sportsector.

Wat doet Sportwerk Vlaanderen?

Sportwerk Vlaanderen werkt met sportbegeleiders en sportondersteuners die op een door de klant gekozen locatie de meest uiteenlopende sportinitiatieven (hierna “de opdracht”) plannen, voorbereiden en uitvoeren. Zij stelt gediplomeerde sportbegeleiders en sportondersteuners te werk die meehelpen bij de uitvoering van door de klant georganiseerde sportinitiatieven.

Waar en wanneer?

De sportbegeleiders en sportondersteuners van Sportwerk Vlaanderen komen op afspraak in heel Vlaanderen, zowel overdag, ’s avonds als ‘s nachts, gedurende de week en in het weekend, het hele jaar door om de opdracht uit te voeren.

Administratie en annulatie

Elke aanvraag dient via het online aanvraagformulier te gebeuren. Een aanvraag die niet via het online aanvraagformulier verloopt, wordt niet behandeld. De aanvragen gebeuren bij voorkeur minstens één maand vóór aanvang van de opdracht zodat Sportwerk Vlaanderen over voldoende tijd beschikt om alle handelingen te verrichten om aan de aanvraag te kunnen voldoen. Een aanvraag wordt niet automatisch verlengd maar dient hernieuwd te worden na afloop van de schriftelijk bevestigde periode. Voor een aanvraag die gebeurt minder dan tien werkdagen voor aanvang van de opdracht, wordt een last- minute administratieve kost aangerekend van €75 (+ 21% BTW) per aangevraagde sportbegeleider.
De klant ontvangt een offerte voor de gevraagde uren ter bevestiging van zijn aanvraag. De klant dient deze offerte goed te keuren voor de vervaldag van de offerte. Na ondertekening van de offerte doet Sportwerk het nodige teneinde de gevraagde sportopdrachten in te vullen. Zonder goedkeuring van de offerte worden er geen verdere stappen ondernomen om de aangevraagde opdracht in te vullen.
In geval van significante wijziging van de goedgekeurde offerte of in geval van annulatie van de goedgekeurde offerte door de klant, wordt een administratieve kost van € 75(+ 21% BTW) aangerekend.
Van zodra een opdracht is ingevuld, is in geval van annulatie door de klant, 100% van het bedrag
zoals bepaald in de goedgekeurde offerte verschuldigd. In het specifieke geval van een lessenreeks die geannuleerd wordt door de klant, wordt de verschuldigde kost beperkt tot de lessen die vallen binnen
de eerste 30 dagen van de lessenreeks in de goedgekeurde offerte.
Indien Sportwerk Vlaanderen door overmacht (vb.: ziekte van sportbegeleider, ongeval, bijzondere omstandigheden) niet aan de aanvraag tegemoet kan komen, zal Sportwerk Vlaanderen de aanvrager hiervan zo snel mogelijk verwittigen. Na overleg met de aanvrager zal de opdracht worden verschoven naar een latere datum of geannuleerd worden. In het laatste geval worden geen kosten aangerekend aan de klant.
De sportbegeleider van Sportwerk Vlaanderen kan, alleen maar na overleg met en akkoord van de verantwoordelijke van de sportbegeleider binnen Sportwerk Vlaanderen, ter plaatse de uitvoering annuleren indien de omstandigheden waarin de opdracht moet plaatsvinden van die aard zijn dat een verantwoorde uitvoering van de opdracht in het gedrang komt of dat niet aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan door de aanvrager. In dergelijke gevallen zal de klant de voorziene kosten aangerekend worden.
Er worden geen prestaties geleverd door de door Sportwerk Vlaanderen geleverde sportbegeleiders en sportondersteuners buiten de uren zoals die werden aangevraagd.

Algemene factuurvoorwaarden Sportwerk Vlaanderen vzw

Facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum. De klant ontvangt een eerste aanmaning tot betaling na 31 kalenderdagen. De klant ontvangt een tweede aanmaning tot betaling na 65 kalenderdagen. Voor de tweede aanmaning wordt een forfaitaire administratieve boete van €10 aangerekend. Een derde aanmaning wordt verstuurd na 95 kalenderdagen. Voor de derde aanmaning wordt een forfaitaire administratieve boete aangerekend van €20 verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Deze verhoging geldt als schadevergoeding voor de andere onkosten. Daarenboven kunnen vanaf dat ogenblik alle diensten voor de klant gestaakt worden. Via een incassobureau zal het factuurbedrag, vermeerderd met de daarbij horende kosten, worden opgeëist.

Deze factuur kan slechts bij aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de datum van de verzending ervan. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant zodat geen verder protest tegen de factuur meer mogelijk is.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Gent is bevoegd voor de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

Verzekering en aansprakelijkheid

Alle personeelsleden van Sportwerk Vlaanderen zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen. Sportwerk Vlaanderen is verzekerd voor haar burgerlijke aansprakelijkheid. De klant moet instaan voor de verzekering van de deelnemers aan de activiteiten en de verzekering van het materiaal. Bij beschadiging van aan de sportbegeleiders toevertrouwd materiaal is de klant aansprakelijk. De klant zorgt ervoor dat er, behoudens anders overeengekomen, maximum 25 deelnemers per sportbegeleider aanwezig zijn, zodat de les veilig, kwalitatief en op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt zal de opdracht niet worden uitgevoerd. De aangevraagde uren dienen in voorkomend geval wel betaald te worden.

Sportwerk Vlaanderen is geen organisator van evenementen in de zin van de Wet van 9/02/1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het K.B. van 25/04/2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve ontspanningsevenementen.

Accommodatie en materiaal

De klant zorgt voor een geschikte accommodatie(s) in functie van de sportdiscipline(s). Hij zorgt dat er voldoende en aangepast materiaal (bv. geluidsinstallatie, …) aanwezig is om de opdracht verantwoord en veilig te laten verlopen. EHBO-materiaal moet door de klant voorzien worden. Voor opdrachten in zwembaden dient de klant ervoor te zorgen dat er naast de sportbegeleider ook een gediplomeerde redder gedurende de volledige duur van de opdracht aanwezig is. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt zal de opdracht niet worden uitgevoerd. De aangevraagde uren dienen in voorkomend geval wel betaald te worden.

Tijdens de opdrachten die door de sportbegeleiders van Sportwerk Vlaanderen begeleid worden kan er gefilmd worden. De klant licht de deelnemers hierover in.

Gebruik van muziek

Indien voor een opdracht gebruik wordt gemaakt van muziek, staat de aanvrager als enige in voor de correcte aanvraag van alle toelatingen betreffende auteursrechten en naburige rechten bij de bevoegde collectieve beheervennootschappen. Indien de aanvraag onvolledig, ontijdig, incorrect of niet gebeurt, zal de klant Sportwerk Vlaanderen vrijwaren voor alle schade zowel in hoofdsom, intresten, kosten, boetes als gerechts- en advocatenkosten die verschuldigd zouden zijn als gevolg van deze tekortkoming.

Indien de klant geen bewijs van aanvraag kan voorleggen, is Sportwerk Vlaanderen gerechtigd om de uitvoering van de prestatie op te schorten.

Gezag

Het gezag over de personeelsleden van Sportwerk Vlaanderen die de activiteiten van de klant begeleiden, is uitsluitend in handen van Sportwerk Vlaanderen. Sportwerk Vlaanderen zal kandidaat sportbegeleiders contacteren en informeren, een arbeidsovereenkomst afsluiten, het loon betalen en toezicht houden. De klant moet instaan voor de ‘materiële omstandigheden’ i.v.m. de aangevraagde opdracht en kan daarbij in geen enkel geval enig gezag t.o.v. het personeelslid van Sportwerk Vlaanderen doen gelden. Het personeel is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de werkgever, namelijk Sportwerk Vlaanderen. Personeelsleden van Sportwerk Vlaanderen kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het ontvangen en beheren van gelden en sleutels. De klant moet instaan voor de opvang van kinderen tot 18 jaar vóór en na het einde van de activiteit.

Welzijn op het werk

Sportwerk Vlaanderen is, als werkgever, verantwoordelijk voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van haar werknemers in het kader van de Welzijnswet van 4 augustus 1996.

Sportwerk Vlaanderen verwacht van haar klanten dat zij eveneens de welzijnswetgeving respecteren en naleven bij de organisatie en toezicht van opdrachten. De gezondheid, veiligheid en het welzijn van alle sportbegeleiders en sportondersteuners dient te allen tijde gegarandeerd te blijven.

Tarieven

De tarieven die aangerekend worden aan de klant zijn berekend per uur. Een tariefaanpassing van 3% zal doorgevoerd worden vanaf de eerste dag van de 2e maand die volgt op de maand tijdens dewelke het indexcijfer van de consumptieprijzen het spilindexcijfer bereikt dat een wijziging rechtvaardigt. Bij een indexering voeren we een prijsverhoging door van 3% ipv de gebruikelijke 2,1%. De tarieven worden na indexering, volgens standaard afrondingsnormen, afgerond naar boven en dit tot op € 0,00; € 0,25; € 0,50 en € 0,75.

Voor iedere prestatie van minder dan één uur zal een volledig uur aangerekend worden. Vanaf het tweede uur wordt er verrekend per kwart uur. Indien er tussen twee lesuren minder dan 1 uur

verschil is, wordt van het begin van het eerste uur tot het einde van het laatste uur aangerekend

Op zon- en wettelijke feestdagen worden de aangevraagde uren aangerekend aan 120%.

Verplaatsingskosten worden extra aangerekend aan de klant indien de klant een specifieke sportbegeleider wenst en deze meer dan 50 km (heen en terugreis inbegrepen) dient te rijden om de opdracht te kunnen vervullen. De verplaatsingskost wordt eveneens extra aangerekend wanneer de aanvraag minder dan een week (5 werkdagen) vóór de opdracht wordt ingediend en Sportwerk Vlaanderen als gevolg daarvan een sportbegeleider moet inschakelen die meer dan 50 km (heen en terugreis inbegrepen) dient te rijden om de opdracht te kunnen vervullen .

Bescherming persoonsgegevens

Sportwerk handelt conform de Belgische Wet bescherming persoonsgegevens, alsook conform de Europese Verordening gegevensbescherming.

De aanvrager zal alle gegevens met betrekking tot de uitvoering van de opdracht niet aan derden verstrekken en behandelen op de wijze als voorgeschreven in de toepasselijke Europese en Belgische Wetgeving.

Aanvaarding reglement

Door ondertekening van de offerte verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden en aanvaardt alle bepalingen ervan.

Inlichtingen

Voor aanvullende inlichtingen en aanvragen kan iedereen terecht alle werkdagen tijdens de kantooruren (van 9u tot 12u en van 14u tot 17u, op 24 december van 9u tot 12u en in juli en augustus van 9u tot 12u en van 14u tot 16u). Tussen kerst en nieuwjaar zijn onze diensten gesloten.

info@sportwerk.be

09/243.12.70

Versie 19 januari 2024