Werken in de sport: een overzicht

Passie. De grootste drijfveer om te werken in de sport. Helaas betaal je daar de rekeningen niet mee. In deze blogpost gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden die er bestaan om te werken in de sport. In de video overloopt HR-expert Charlotte de verschillende mogelijkheden om te werken in de sport, wat de voorwaarden zijn en wat de impact is op je loon. In de tekst vind je de beknopte samenvatting.

HR-expert Charlotte geeft een overzicht van de mogelijkheden om te werken in de sport.

Vrijwilligerswerk

Het belangrijkste kenmerk van het vrijwilligerswerk is het onbezoldigd karakter. Vrijwilligers zetten zich gratis in voor een organisatie. Je kan als organisatie wel beslissen om een vrijwilliger te vergoeden voor de kosten die hij maakt voor zijn vrijwilligerswerk. In de praktijk zien we dat deze kosten vaak als verdoken loon worden gebruikt. Geen duurzame oplossing en geen officiële vorm van tewerkstelling.

Tot waar reikt het vrijwilligerswerk?

Zoals we reeds aanhaalden in de vorige blog, is de ene vrijwilliger de andere niet. Wanneer een trainer/sportclubondersteuner rekent op de vergoeding, dan spreekt men niet meer over een vrijwilliger, maar over iemand die werkt in de sport. Daarvoor zijn dan verschillende vormen van tewerkstelling mogelijk.

Werknemer versus zelfstandig

Een werknemer heeft een werkgever en gaat dus in dienst bij de organisatie of via een 3de partij zoals Sportwerk. De werknemer sluit een contract af met de werkgever en beide partijen hebben rechten en plichten.

Een zelfstandige factureert aan de opdrachtgever voor de geleverde prestaties. Hij gaat dus niet in dienst bij de organisatie. Wel kan een raamovereenkomst worden opgemaakt.

Werknemer

Als werknemer kan je onder 3 hoofdstatuten aan de slag in de sport.

 • Arbeider/bediende
 • Jobstudent
 • Werkstudent

Alternatieven voor de sportsector

Tewerkstelling in België is duur. Daarom werden voor de sportsector specifieke bediende statuten ontworpen met als doel tewerkstelling in de sport betaalbaar te maken.

1. Artikel 17 – Verenigingswerk

Iemand die werkt onder dit statuut volgt deze regels:

 • Betaalt geen RSZ
 • Kan tot €7.170 bijverdienen
 • Inkomstenbelasting van 10% op het loon
 • Plafond van 450u/kalenderjaar
 • Officiële tewerkstellingsvorm

De organisatie die gebruik wil maken van artikel 17 betaalt geen patronale bijdrage en moet werkgever zijn. Voor meer informatie over artikel 17 verwijzen we je graag naar deze presentatie.

2. Fiscaal statuut van de trainer

In tegenstelling tot wat de naam doet blijken, is het fiscaal statuut van de trainer niet enkel voor trainers. Ook sportbegeleiders, sportbeoefenaars en scheidsrechters kunnen hier gebruik van maken. De voorwaarden:

 • > 26 jaar
 • Ander hoofdberoep
 • Betaalt normale sociale bijdragen
 • Apart belast naast persoonlijk inkomstenbelasting aan 33%

Zelfstandig

Dit kan in hoofdberoep of in bijberoep. Een zelfstandige factureert aan de opdrachtgever voor de geleverde prestaties. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet je je aansluiten bij een sociaal secretariaat zoals Liantis of Acerta.

Werkgever

Om iemand tewerk te stellen als bediende, jobstudent, artikel 17, … moet je ofwel zelf werkgever worden, of kan je beroep doen op een instantie zoals Sportwerk. In onze volgende blogpost gaan we dieper in op het werkgeverschap.

Heb je nu al vragen over tewerkstelling in de sport? Ga naar https://sportwerk.be/stel-je-vraag en stel je vraag.