Samen met Vlaamse minister van Sport Muyters zetten we in op de preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport.

Zes beleidsmaatregelen werden in de samenwerkingsovereenkomsten tussen de gesubsidieerde sportfederaties en Sport Vlaanderen vastgelegd. Deze zes maatregelen samen vormen een totaalbeleid voor seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Als Sportwerk Vlaanderen tonen we graag het goede voorbeeld en zetten we actief in op onderstaande richtlijnen.

1. Oprichting van een aanspreekpunt rond integriteit (API)

Het aanspreekpunt is de vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere suggestie heeft in verband met overschrijdend gedrag. Het aanspreekpunt luistert, verwijst door, verleent advies bij mogelijke vervolgstappen… Het aanspreekpunt formuleert adviezen voor de organisatie.

Binnen Sportwerk is onze preventieadviseur Fien Denijs, ook aangesteld en opgeleid tot API.

2. Opstellen van een handelingsprotocol  
In het handelingsprotocol omschrijft de organisatie welke stappen ondernomen worden bij een vermoeden, een onthulling of een vaststelling van grensoverschrijdend gedrag. Bij elke stap worden een aantal concrete handelingen beschreven om efficiënt en transparant te handelen.

Ook Sportwerk heeft een handelingsprotocol.

3. Advies rond ethische vraagstukken
Een ethische commissie moet adviezen rond ethische vraagstukken (waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag) kunnen geven. Dat kan zowel reactief zijn als proactief.

De API en juriste vormen samen de ethische commissie binnen Sportwerk.

Volg je graag de opleiding Sport met grenzen?

4. Gedragscodes voor verschillende doelgroepen 
Elke organisatie/federatie moet in gedragscodes uitwerken welk gedrag al dan niet wenselijk is voor de verschillende groepen in hun organisatie.

Voortaan ondertekenen onze sportwerkers een gedragscode. Hiermee geven ze aan dat ze in geen geval grensoverschrijdend gedrag zullen vertonen.

5. Tuchtrechtelijk systeem 
Elke organisatie zorgt voor een duidelijke en transparante procedure om beschermend en/of sanctionerend op te treden bij incidenten. Het systeem bevat een tuchtreglement en de installatie van een tuchtrechtelijk orgaan, dat bevoegd is om sancties op te leggen.

Sportwerk heeft een tuchtprocedure bij het voorkomen van incidenten.

6. Preventie, vorming en sensibilisering
Van de organisatie wordt verwacht dat ze een permanente inspanning leveren op vlak van preventie, vorming en sensibilisering.

Sportwerk blijft inzetten op de vorming van haar sportwerkers. Met de opleiding ‘sport met grenzen’ van ICES leren we onze sportwerkers aan de hand van een vlaggensysteem om te gaan met grensoverschrijdend gedrag in de les.

Onze sportwerkers kunnen ook sport met grenzen-ambassadeur worden, waardoor ze ook andere lesgevers, trainers, coaches ook kunnen sensibiliseren en opleiden.

Heb je een vraag of wil je graag praten?

Zet je zelf graag meer in tegen grensoverschrijdend gedrag?

Sportwerkers zijn de sleutel tot ons succes.
Daarom is één van onze belangrijkste doelstellingen: gezonde en gelukkige sportwerkers.

Fien Denijs