Dat kan zeker! Al informeer je het best wel eens wat dat voor gevolgen kan hebben.

 

Personen met een handicap hebben een ‘tegemoetkoming’ dat uit twee delen bestaat:

Belangrijk om weten is dat de hoogte van beide berekend wordt op basis van het gezinsinkomen. Hoeveel elk deel van het gezinsinkomen in vermindering gebracht moet worden per type (IVT en/of IT) hangt af van:

  • Type inkomen (arbeid, uitkering (bv: werkloosheid), andere (huur, intresten, …).

Noot: Er wordt rekening gehouden met het belastbaar inkomen. Dit is het inkomen na aftrek van RSZ en (forfaitaire of aangetoonde) beroepskosten

  • Persoon (persoon zelf of partner)

 

Het totaal inkomen van een persoon met een handicap is dus gelijk aan:

  • IVT
  • IT
  • Nettoloon

De vraag is dus hoe de negatieve evolutie van de tegemoetkomingen zich verhouden tot de positieve evolutie van de het netto-inkomen.

Voor beide tegemoetkomingen moet de handicap erkend zijn.

Voor de IVT wordt er rekening gehouden met invloed van de handicap op de mogelijkheid om te werken. Als het verdienvermogen met minstens 2/3de verminderd is, kan men recht hebben op een tegemoetkoming. Het maximumbedrag voor de inkomensvervangende tegemoetkoming is in eerste instantie afhankelijk van de gezinscategorie waartoe iemand behoort.

Voor de IT houdt men rekening met de invloed van de handicap op de dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid). Iemand die minstens 7 punten voor zelfredzaamheid heeft, kan recht hebben op een integratietegemoetkoming.

Of betrokkene dan recht heeft op het maximumbedrag zowel voor IT als IVT, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van het huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen. Als het totale inkomen van het huishouden van betrokkene (inkomen van de partner, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van de tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag van de tegemoetkoming. Enkel het belastbaar inkomen komt in aanmerking. Als betrokkene bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, maar zijn inkomen hiervan niet verrekend wordt in zijn belastingen, dan houdt men daar geen rekening mee. Er wordt gekeken naar het inkomen van 1 à 2 jaar geleden.

Zowel voor de IT als de IVT kunnen er simulaties worden gemaakt via de website van FOD Sociale Zekerheid Directie – generaal personen met een handicap. Deze simulaties zijn echter redelijk complex, gelet op alle factoren waar je rekening moet mee houden.  Voor het effectief invullen van een dergelijke simulatie kan daarom beroep gedaan worden op de sociale werkers van de betrokken stad, gemeente, OCMW of het ziekenfonds. Ook de Directie – generaal personen met een handicap zelf heeft maatschappelijke assistenten ter beschikking om de betrokkenen hierin bij te staan.

Het is absoluut niet zeker dat extra gaan werken sowieso een negatieve impact zou hebben op de uitkeringen die iemand ontvangt. De vraag is altijd of hetgeen je meer verdient opweegt ( en niet alleen financieel) tegen het eventuele (gedeeltelijke) verlies aan uitkering. Een persoon wint ook aan eigenwaarde door te gaan werken.

 

In de brochure-it-ivt vind je alle informatie over IVT en IT.

Algemene website: http://handicap.belgium.be/