Belangrijke boodschap omtrent de werking van Sportwerk en aanvragen 2019.

Neem onderstaande topics grondig door en contacteer ons gerust bij vragen.

 

Beleidsplan    2019 – 2023

Limiet in gesubsidieerde uren 2019

Nieuw klantenreglement

Bij vragen helpen onze accountmanagers je graag verder:

Sportwerk beleidsplan: 2019 – 2023

(onder voorbehoud van goedkeuring van de Vlaamse Regering)

Enkele belangrijke punten uitgelicht:

 • Sportwerk en het overkoepelende doel van de sportsector

De sector streeft naar een “sport voor allen”-beleid ondersteund door kwalitatieve deskundige sportbegeleiding, om dit te bereiken moet en wil de Vlaamse sportsector professionaliseren en gesensibiliseerd worden.

We streven naar meer tewerkstelling in de sport. Dit zowel bij Sportwerk als werkgever als bij andere tewerkstellers.

– Sportwerk: clusteren van meerdere aanvragen aan betaalbare tarieven, waarbij we voldoen aan onze rol als schaalvergroter van kleine tewerkstellers.

– Andere tewerkstellers: stimuleren tot en ondersteunen in de weg naar eigen tewerkstelling. Sportwerk is hierbij de connector, ze ondersteunt en stimuleert een positieve uitstroom.

 • Sportwerk biedt ondersteuning om te streven naar een “gezonde markt” wat betreft tewerkstelling in de sport en deskundige sportbegeleiding/-ondersteuning

M.a.w. een markt waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Sportwerk, haar partners en klanten moeten waar mogelijk (rekening houdend met specifieke doelgroepen), streven naar betaalbereidheid voor aangeboden diensten.

We moeten met z’n allen (overheid, Sportwerk, partners en klanten) op z’n minst sensibiliseren omtrent de effectieve kostprijs van kwalitatieve sportbegeleiding/ondersteuning via officiële tewerkstelling.

Sportwerk wenst te evolueren naar een markt waar meer deelnemers bereid zijn om een marktconforme prijs te betalen, klanten meer inkomsten kunnen genereren en sportbegeleiders/ondersteuners naar behoren worden vergoed.

Subsidies zijn een instrument. Via een financiële prikkel probeert de overheid het gedrag van burgers, bedrijven of organisaties te sturen. De doelstelling is het ondersteunen van een bepaald wenselijk gedrag. Sportwerk wenst meer mensen te begeleiden met kwalitatieve sportbegeleiding, hen van die kwaliteit te overtuigen en betaalbereidheid te stimuleren, meer mensen officieel tewerk te stellen.

 • De subsidiërende overheid ondersteunt het overkoepelende doel oa via het tewerkstellingsdecreet (en de code Muyters): coördineren, subsidiëren en stimuleren van de tewerkstelling.

Het doel van de Vlaamse regering is ondersteuning bieden via officiële tewerkstelling voor die professionalisering, enerzijds door lage tarieven voor bepaalde doelgroepen te subsidiëren maar ook door coördinatie en stimulatie van tewerkstelling en professionalisering te realiseren. Sportwerk is hiervoor de partner.

 

Tewerkstellingsdecreet > 7 opdrachten > 7 strategische doelstellingen > beleidsplan Sportwerk

 

Davy Callewaert, algemeen directeur, over categoriseren en segmenteren:

Limiet in gesubsidieerde uren sportbegeleiding voor 2019

Aantal uren gesubsidieerde sportbegeleiding worden gelimiteerd voor 2019. Na overschrijden van dit aantal schakelen wij over naar kostprijs.
(Het aantal gesubsidieerde uren hangt samen met de subsidiemiddelen verkregen door de Vlaamse overheid).

Sportwerk streeft, zoals ieder gezonde organisatie, naar een financieel evenwicht.
Bij een gemiddelde omzet van 195.000 gesubsidieerde uren en een efficiënte backoffice bereikt zij dit evenwicht. Gezien ieder extra uur gesubsidieerde tewerkstelling zorgt voor een negatieve uitkomst op de balans van Sportwerk (logisch, gezien de inkomsten die we per uur genereren van de klant lager liggen dan de tewerkstellingskost per uur van een sportbegeleider) is zij genoodzaakt om te kiezen voor een omzetblokkering in gesubsidieerde uren.

Naast het kwalitatief invullen van de gesubsidieerde uren streeft Sportwerk ook naar omzet in niet-gesubsidieerde uren. Zij zoekt actief naar potentiële oplossingen om toch groei mogelijk te maken in de gesubsidieerde uren.

Categoriseren en segmenteren

In 2019 werkt Sportwerk in samenspraak met haar partners en de sector een systeem uit om te categoriseren en segmenteren.
In die oefening bepalen we welke klanten voorrang hebben op sportbegeleiding tegen gesubsidieerd tarief.  We willen met die oefening klaar zijn tegen ten laatste eind mei/begin juni 2019.

We voorzien hiervoor ook de nodige infomomenten om de oefening toe te lichten en klanten de mogelijkheid te geven om vragen te stellen.

In tussentijd zijn wij genoodzaakt om onze omzet te blokkeren op 195.000 uren.

Concreet houdt dit het volgende in voor de klant

 • Telling van het aantal uren start op 1 januari 2019;
 • Uren die het eerst worden aangevraagd (met getekende offerte), krijgen voorrang;
 • Sportwerk zal in het voorjaar tijdig communiceren wanneer het aantal gesubsidieerde uren bijna zijn maximum bereikt (via nieuwsbrief en ons online aanvraagsysteem);
 • Indien de gesubsidieerde uren opgebruikt zijn, kunnen aanvragen voor clubs en non-profit nog steeds tegen kostprijs. Deze bedraagt 45 euro/uur sportbegeleiding.

Nieuw klantenreglement / verplicht ondertekende offerte

 

Het klantenreglement:

Het volledige klantenreglement is te raadplegen op onze website. 

 

De belangrijkste zaken uitgelicht:

 • Administratieve last-minute kost van €75 per aangevraagde lesgever (last-minute is voor een aanvraag die gebeurt minder dan drie werkdagen voor aanvang van de opdracht);
 • In geval van significante wijziging van een goedgekeurde offerte door de klant: € 75;
 • In geval van annulatie van een goedgekeurde offerte door de klant: €75
  • de 2 bovenstaande situaties gaan over niet-ingevulde offertes;
 • Van zodra een opdracht wordt ingevuld, is bij annulatie door de klant 100% van het bedrag (zoals bepaald in de goedgekeurde offerte) verschuldigd. In geval van annulatie van een lessenreeks wordt de kost beperkt tot de lessen die vallen binnen de eerste 30 dagen van de lessenreeks;
 • Er worden maximum 25 deelnemers per sportbegeleider toegelaten (voor sommige disciplines ligt dit aantal lager).

 

Geen opstart zoektocht zonder ondertekende offerte:

 • Een klant dient de ontvangen offerte te ondertekenen en deze getekend digitaal terug te sturen naar Sportwerk alvorens de dienstverlening op zoek gaat naar de gevraagde sportlesgever(s).
 • Sportwerk vraagt om elke ondertekende offerte in een apart pdf-document te versturen naar het e-mailadres dat aangegeven werd in de e-mail met de doorgestuurde offerte.

Dit is telkens getekendeoffertes.regio@sportwerk.be. Afhankelijk van de regio waarin de opdracht werd aangevraagd dient regio vervangen te worden door noord, west of zuid.

Beleidsplan 2019 – 2023

Klantenreglement 2019

Davy Callerwaert vooraanzichtDavy Callewaert met bal in de hand

“Sportwerk is dé link tussen sportwerkers, klanten, partners en maatschappij”

Callewaert Davy